Digitaal lectuurproject opent grote mogelijkheden

home-nieuws-2-bible-book-ministry.jpg11 Feb

Fotoverantwoording: Beeld RD, Anton Dommerholt

Ruim zes jaar lang werkte ds. G. Clements als zendingspredikant in het dorp Onuenyim Agbaja, Nigeria. Een tijd waarin hij extra geconfronteerd werd met het belang van de Bijbel en betrouwbare geestelijke lectuur in eigen taal. Na zijn terugkeer nam hij daarom al snel zitting in het deputaatschap Bijbelverspreiding. “Ik vond het een voorrecht om op deze manier toch in contact te blijven met de kerk wereldwijd.”

Een van de belangrijkste projecten waarbij ds. Clements nauw betrokken is, is het digitale lectuurproject Bible and Book Minstry.

Waarom is dit digitale lectuurproject zo belangrijk, volgens u?

“Er is erg veel werk verzet door de jaren heen om betrouwbare geestelijke lectuur in de eigen taal bij de mensen te krijgen. In eerste instantie gebeurde dat fysiek. Sinds kort doen we ditzelfde werk via de digitale route. Dit opent grote mogelijkheden. Mogelijkheden die er voordien niet waren. Zo was het bijvoorbeeld altijd onmogelijk om in de voormalige Sovjet staten ten zuiden van het huidige Rusland binnen te komen. Deze staten zijn bijna allemaal Islamitisch en afkerig van christelijke literatuur. Op deze digitale manier kunnen deze mensen de Bijbel en de goede geschriften lezen zonder gevaar te lopen om gearresteerd te worden.”

Kunt u iets zeggen over de Bijbelse opdracht om het Evangelie te verspreiden en daarbij de link maken richting het digitale lectuurproject?

“In de zendingsopdracht van Christus ligt grote nadruk op onderwijs. ‘Lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.’ (Matt. 28:19) Het is erg belangrijk dat bij allerlei wind van leer mensen in aanraking komen met Bijbelse literatuur en geschriften van onze vaderen.”

Hoe kunnen we onze gemeenten zo betrokken mogelijk maken bij dit project?

“Uiteraard vraagt dit mooie project om financiering. Het vertalen van goede boeken in de talen van de volkeren is een intensief werk, maar ook kostbaar project. Toch kan het niet bij een goede gift blijven. Willen wij liefde hebben voor dit werk, dan zullen wij ook zelf deze boeken moeten lezen.”

“Wij hopen dat de plaatselijke gemeenten net zo betrokken mogen zijn op ons werk als ooit de stad Antiochië op het werk van Paulus en Barnabas." 

Welke Bijbelse tekst past volgens u bij het werk van BBM? En waarom?

“Eigenlijk heb ik al een tekst genoemd, namelijk dat de apostelen werden uitgezonden met de opdracht om te onderwijzen. Overdenking van het Woord is zo nodig. Paulus vermaant Timotheüs om te blijven lezen. Van de Pinksterlingen lezen we dat zij waren ‘volhardende in de leer der apostelen.’ (Hand. 2:42) Een geestelijke christen is als een groene boom aan waterbeken geplant. ‘Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.’ (Ps. 1:2) Dat zou mijn tekst zijn.”

Wat zegt deze tekst over het dienen van onze medechristenen of over evangelisatie?

“De liefdesapostel Johannes schrijft in zijn eerste brief over een geest der waarheid en der dwaling. In de Openbaringen schrijft hij opnieuw over de valse profeet. Het onderwijs in de leer die naar de Godzaligheid is belangrijk. We zien in al de landen waar wij mogen werken dat de geest van het Arminianisme de overhand heeft. Het is een zegen als wij tezamen in dit werk mogen verstaan wat de profeet zegt: ‘Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.” (Zach. 4:6)

Wat wilt u de plaatselijke gemeenten meegeven, als het gaat over het werk van BBM?

“Wij hopen dat de plaatselijke gemeenten net zo betrokken mogen zijn op ons werk als ooit de stad Antiochië op het werk van Paulus en Barnabas. En dat wij aan de plaatselijke gemeenten mogen verhalen, wat grote dingen God gedaan heeft, en dat Hij den heidenen de deur des geloofs geopend heeft.” (Hand. 14:27)

« Back

Would you help to support this project?

Donate now
Scroll to top